தமிழ் வீரநிலைக் கவிதை
கைலாசபதி. க
குமரன் புத்தக இல்லம், கொழும்பு, சென்னை2006-06