ஒப்பியல் இலக்கியம்
கைலாசபதி. க
பாரி நிலையம், சென்னை1969-10