பண்டைத் தமிழர் வாழ்வும் வழிபாடும்
கைலாசபதி. க
மக்கள் வெளியீடு, சென்னை.1978-05