டாக்டர் உ.வே.சா., சங்க இலக்கியப் பதிப்புகள்
சுந்திரமதி குளோறியா
உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை

1984

டாக்டர் உ.வே.சா., சங்க இலக்கியப் பதிப்புகள்

உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை