பகுப்பாய்வு நெறியில் சங்க இலக்கியம்
சுந்திரமதி குளோறியா
உலகத்தமிழ்க் கல்வி இயக்கம், சென்னை

1987

பகுப்பாய்வு நெறியில் சங்க இலக்கியம்

உலகத்தமிழ்க் கல்வி இயக்கம், சென்னை