இலக்கியச் சிந்தனைகள்
வையாபுரிப்பிள்ளை. ச
வையாபுரிப்பிள்ளை நினைவு மன்றம், சென்னை

1989

இலக்கியச் சிந்தனைகள்

வையாபுரிப்பிள்ளை நூற்களஞ்சியம்,

வையாபுரிப்பிள்ளை நினைவு மன்றம், சென்னை