சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகையும் பத்துப்பாட்டும் இரண்டு தொகுதிகள்
வையாபுரிப்பிள்ளை. ச
சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜம், சென்னை

 

1940

சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகையும் பத்துப்பாட்டும்

இரண்டு தொகுதிகள்

சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜம், சென்னை