சங்க இலக்கிய உரைகள் (பழந்தமிழ் கவிதைகளின் இடைக்கால வாசிப்பு முறைகள்)
சதீஷ். அ
அடையாளம், புத்தாநந்தம்.

 

2008

சங்க இலக்கிய உரைகள்

பழந்தமிழ் கவிதைகளின் இடைக்கால வாசிப்பு முறைகள்

அடையாளம், புத்தாநந்தம்.