சங்கக் கவிதையாக்கம் மரபும் மாற்றமும்
அம்மன்கிளி முருகதாஸ்
குமரன் புத்தக இல்லம், கொழும்பு, சென்னை

 

2006

சங்கக் கவிதையாக்கம் மரபும் மாற்றமும்

குமரன் புத்தக இல்லம், கொழும்பு, சென்னை