யாப்பியல் கொடை, சங்க இலக்கியம் – கவிதையியல் நோக்கு சிந்தனைப் பின்புல மதிப்பீடு
இளங்குமரன். இரா
உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை

 

யாப்பியல் கொடை, சங்க இலக்கியம் – கவிதையியல் நோக்கு சிந்தனைப் பின்புல மதிப்பீடு

உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை