பாடல் மரபு, சங்க இலக்கியம் – கவிதையியல் நோக்கு சிந்தனைப் பின்புல மதிப்பீடு
சண்முதாஸ். அ
உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை

 

1998

பாடல் மரபு, சங்க இலக்கியம் – கவிதையியல் நோக்கு சிந்தனைப் பின்புல மதிப்பீடு

உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை