தமிழியல் ஆய்வு – கருத்துநிலைத் தேடல்
அரசு. வீ
இளவழகன் பதிப்பகம், சென்னை2001-01