தமிழிலக்கியத்தில் அகப்பொருள் மரபுகள்
வசந்தாள். த
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை

 

1991

தமிழிலக்கியத்தில் அகப்பொருள் மரபுகள்

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை