தமிழர் சால்பு(சங்ககாலம்)
வித்தியானந்தன். சு
பாரி நிலையம், சென்னை

 

1971

தமிழர் சால்பு(சங்ககாலம்)

பாரி நிலையம், சென்னை