சங்க இலக்கிய நடை
வீரப்பன். பா
பூவழகி பதிப்பகம், சென்னை

 

1989

சங்க இலக்கிய நடை

பூவழகி பதிப்பகம், சென்னை