சங்க இலக்கிய ஆராய்ச்சி அட்டவணை
சஞ்சீவி. ந
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

 

1973

சங்க இலக்கிய ஆராய்ச்சி அட்டவணை

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை.