சங்க இலக்கிய வரலாறு,
சண்முகசுந்தரம். க
தமிழ் ஆய்வகம், சென்னை

 

1984

சங்க இலக்கிய வரலாறு,

தமிழ் ஆய்வகம், சென்னை