மயிலை சீனி வேங்கடசாமி – இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள்
அரசு. வீ
சாகித்ய அகாதெமி2004-01