தென் இந்திய வரலாறு
நீலகண்ட சாஸ்திரி. கே.ஏ
ஆக்ஸ்போர்டு யுனிவர்சிட்டி பிரஸ் (இலங்கை அரசாங்கம் வெளியீடு), இலங்கை

1966

தென் இந்திய வரலாறு

ஆக்ஸ்போர்டு யுனிவர்சிட்டி பிரஸ் (இலங்கை அரசாங்கம் வெளியீடு), இலங்கை