வரலாற்று நோக்கில் சங்க இலக்கியப் பழமரபுக் கதைகளும் தொன்மங்களும்
மாதையன். பெ
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

 

2001

வரலாற்று நோக்கில் சங்க இலக்கியப் பழமரபுக் கதைகளும் தொன்மங்களும்

தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்