உரையாசிரியர்கள்
அரவிந்தன். மு.வை
மணிவாசகர் நூலகம், சிதம்பரம்1968-03