சங்ககாலத் தமிழக வரலாற்றில் சிலசெய்திகள்
வேங்கடசாமி . மயிலை சீனி
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம்

 

2003

சங்ககாலத் தமிழக வரலாற்றில் சிலசெய்திகள்

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம்