சங்க இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் மனித உறவுகள்
தட்சிணாமூர்த்தி. அ
மங்கையர்க்கரசி பதிப்பகம், தஞ்சாவூர்.

 

2001

சங்க இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் மனித உறவுகள்

மங்கையர்க்கரசி பதிப்பகம், தஞ்சாவூர்.