சங்க இலக்கியத்தில் மலர்கள்
தாணம்மாள். இல
வானதி பதிப்பகம், சென்னை.

 

1981

சங்க இலக்கியத்தில் மலர்கள்

வானதி பதிப்பகம், சென்னை.