ஆயிரத்தெண்ணூறு ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட தமிழகம்,
கனகசபை. வி
ராமையா பதிப்பகம்

 

2010

ஆயிரத்தெண்ணூறு ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட தமிழகம்,

ராமையா பதிப்பகம், 2010.