சங்க  இலக்கியம், வரலாறு – மானிடவியல் – தொல்லியல் (தொ)
ஜெய்கணேஷ். பா
பரிசல், சென்னை.

 

 

2007

சங்க  இலக்கியம், வரலாறு – மானிடவியல் – தொல்லியல் (தொ)

பரிசல், சென்னை.