ஆயிரத்தெண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழகம்
அப்பாதுரை. கா
கழகம், சென்னை1962-07