Description of the language of partirruppattu with transliteration and index
அகத்தியலிங்கம். ச
கேரளப் பல்கலைக்கழகம்

Description of the language of partirruppattu with transliteration and index(பத்து)

பி.எச்.டி, ஆய்வேடு, கேரளப் பல்கலைக்கழகம்

1962