சங்க இலக்கியத்தில் முல்லைத்திணை
அண்ணாமலை. ஐ
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

சங்க இலக்கியத்தில் முல்லைத்திணை 

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

1877