சங்க இலக்கியத்தில் உரையாடல்
அமிர்த கௌரி. ஆ
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை

சங்க இலக்கியத்தில் உரையாடல் (இதர)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

1988