சங்க இலக்கியத்தில் வைணவநெறி
அமிர்தவல்லி. எஸ்
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

அமிர்தவல்லி. எஸ்

சங்க இலக்கியத்தில் வைணவநெறி (சமயம்)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

1989