சங்கப் பாடல்களில் கருப்பொருளின் தாக்கம்
அருளானந்தம். எஸ்.பி
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

அருளானந்தம். எஸ்.பி

சங்கப் பாடல்களில் கருப்பொருளின் தாக்கம்

(விலங்குகள பறவைகள்) 

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

1989