அற்றை நாட்காதலும் வீரமும்
அறவாணன். க. ப
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

அறவாணன். .

அற்றை நாட்காதலும் வீரமும் 

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

1977