சங்க இலக்கியத்தில் குறிஞ்சித்திணை
ஆடியபாதம். என்
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

ஆடியபாதம். என்

சங்க இலக்கியத்தில் குறிஞ்சித்திணை (இதர)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

1990