அகநானூறும் புறநானூறும் – ஒரு கட்டமைப்பு ஆய்வு
ஆலிஸ். அ
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்

ஆலிஸ்.

அகநானூறும் புறநானூறும்ஒரு கட்டமைப்பு ஆய்வு 

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்

1991