கலித்தொகை – ஓர் ஆய்வு
ஆறுமுகம். நா
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

ஆறுமுகம். நா

கலித்தொகைஓர் ஆய்வு 

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

1981