பண்டைத் தமிழிலக்கியத்தில் பெண்மை
இந்திராணிமணியன்
தில்லிப் பல்கலைக்கழகம்

இந்திராணிமணியன்

பண்டைத் தமிழிலக்கியத்தில் பெண்மை 

தில்லிப் பல்கலைக்கழகம்

1978