சங்க அகப்பாடல்களில் கூற்று
இரத்தினம். கே
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்

இரத்தினம். கே

சங்க அகப்பாடல்களில் கூற்று 

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்

1978