அகநானூற்று முதல் கரு உரிப்பொருள் அமைப்பு – ஓர் ஆய்வு
இராசகோபால். கோவி
திருவேங்கடவன் பல்கலைக்கழகம்

இராசகோபால். கோவி

அகநானூற்று முதல் கரு உரிப்பொருள் அமைப்புஓர் ஆய்வு

திருவேங்கடவன் பல்கலைக்கழகம்