சுப்பிரமணியன்

https://www.youtube.com/watch?v=vXO3_xAe8Hw

எங்கே போய்விட்டன இந்த சொற்கள் ? சங்க இலக்கிய சொற்கள் குறித்த ஒரு பார்வை - பேரா பா. ரா. சுப்பிரமணியன்